+32 (0)472 / 92 17 95info@debollekeshoef.beGroenstraat 38 - 2220 Heist-op-den-Berg


Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG
U kan [ hier ] de de Bollekeshoef privacyverklaring ( AVG compliant ) raadplegen, afdrukken en/of digitaal opslaan. ( .pdf )

De Bollekeshoef bvba, gevestigd in de Groenstraat 38,
222O Heist-op-den-Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

# Contactgegevens:
https://www.debollekeshoef.be
Groenstraat 38 -222O Heist-op-den-Berg - +32 (O)472 / 92 17 95
Steven Pelckmans is de Functionaris Gegevensbescherming van de Bollekeshoef bvba.
Hij is in deze te bereiken via persoonsgegevens@debollekeshoef.be.

# Persoonsgegevens die wij verwerken:
de Bollekeshoef bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam en/of Voor- en Achternaam
- Indien bedrijf: BTW nummer
- Facturatieadres en/of Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

# Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@debollekeshoef.be, dan verwijderen wij deze informatie.

# Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
de Bollekeshoef bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten aan u of bij u af te leveren.

# Geautomatiseerde besluitvorming:
de Bollekeshoef bvba neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van de Bollekeshoef bvba ) tussen zit.

# Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
1 jaar vanaf laatste invoering van gegevens via onze online formulieren.

# Delen van persoonsgegevens met derden:
de Bollekeshoef bvba verstrekt nooit aan derden.

# Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
de Bollekeshoef bvba gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

# Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bollekeshoef bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@debollekeshoef.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ), Paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

de Bollekeshoef bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de CBPL.
( Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ) https://www.privacycommission.be

# Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
de Bollekeshoef bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@debollekeshoef.be.

# de Bollekeshoef bvba heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Wij bewaren de gegevens na verwerking op een externe harde schijf. Deze is van buitenaf niet toegankelijk. Van deze gegevens maken wij ook een back-up.

EINDE PRIVACYVERKLARING
Opgemaakt te Heist-op-den-Berg - 20.O3.2O21

[ download ] de gratis PDF reader ( voor Mac, Windows of Android )